Προσωπικά Δεδομένα

Πoλιτική απoρρήτoυ/προσωπικα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών/χρηστών του Brick by Brick.gr ως επίσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αυτά καταχωρούν κατά την χρήση της ιστοσελίδας, προστατεύονται βάση της ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τους νόμους 2.742/1997 και 3.471/2006.
Η χρήση από τους επισκέπτες ή από τα μέλη της ιστοσελίδας Brick by Brick.gr δηλώνει την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με τους όρους χρήσης και ειδικεύεται με το παρόν. Ρητά δηλώνεται ότι εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, τότε θα πρέπει να σταματήσει την χρήση της ιστοσελίδας, αφού, όπως προαναφέρθηκε η χρήση της από έναν επισκέπτη/μέλος δηλώνει αμετάκλητα και αυτόματα την αποδοχή του ως προς τους σχετικούς όρους.

H διαχείριση και προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που συλλέγεται κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας, προστατεύεται απόλυτα και δεν μεταβιβάζεται σε κανέναν τρίτο για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Κάθε τέτοιο προσωπικό δεδομένο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία του Brick by Brick.gr και με μοναδικό σκοπό την κατά το αρτιότερο τρόπο παροχής των υπηρεσιών του προς εξυπηρέτηση των χρηστών του. Αυτονόητο είναι ότι τα αναγκαία δεδομένα, και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, ανακοινώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης και της εκκαθάρισης των μεταξύ του Brick by Brick.gr και των χρηστών του των ηλεκτρονικών πληρωμών που αυτοί πραγματοποιούν στους αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ενώ επίσης δεδομένα ανακοινώνονται και σε τρίτους (πχ. εταιρεία logistic) στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την παραγγελία του χρήστη.

Ασφαλώς, το Brick by Brick.gr, εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή του ζητηθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή με την νόμιμη διαδικασία, είναι υποχρεωμένο να ανταποκριθεί και να μεταβιβάσει προς τις αρχές αυτές κάθε δεδομένο που τυχόν του ζητηθεί. Επιπλέον το Brick by Brick.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του ή δικαιώματα άλλων χρηστών από τυχόν μη νόμιμες ενέργειες.

Κάθε μέλος/χρήστης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ελέγχει τις πληροφορίες που κατέχουμε για' αυτό ή να ζητά περισσότερες εξηγήσεις για τον τρόπο τήρησης του προσωπικού του αρχείου. Παράλληλα μετά από σχετική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας θα μπορεί να διορθώνει ή και να μεταβάλλει τα δεδομένα του ή ακόμη και να ζητήσει την οριστική διαγραφή τους. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα σχετικά δικαιώματα του χρήστη καθορίζεται από τα ανωτέρω νομοθετήματα και κυρίως από τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από το Brick by Brick.gr μόνο για την περίοδο που το μέλος/χρήστης παραμένει ενεργός εγγεγραμμένος χρήστης του site και διαγράφονται αμέσως μόλις ο χρήστης επιλέξει και διαγραφεί από αυτό.

Υποχρέωση διαφύλαξης του απορρήτου των δεδομένων του έχει και ο ίδιος ο χρήστης του Brick by Brick.gr .ο οποίος οφείλει το μεν να προστατεύει αυτά και να μην προβαίνει στην γνωστοποίησή τους σε τρίτους (έστω και από αμέλεια) το δε να μην παραχωρεί σε καμία περίπτωση ούτε να επιτρέπει την χρήση των στοιχείων του από τρίτους.

Το Brick by Brick.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται μερικά ή ολικά τα δεδομένα που έχει συλλέξει από τους χρήστες/μέλη του μόνο για καθαρά στατιστικούς λόγους και με κριτήριο την επίτευξη καλύτερων προσφερόμενων υπηρεσιών. Ακόμη έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική αυτή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο του.